Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Bloozie.pl

Sklep internetowy bloozie.pl jest prowadzony przez:

SELLUP SP. Z O.O. siedzibą w Górze Kalwarii, pod adresem ul. Adamowicza 4, 05-530 Góra Kalwaria, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000923027, kapitał zakładowy 5 000 PLN, NIP 1231500973).

SŁOWNICZEK:

Magazyn – magazyn zlokalizowany w Górze Kalwarii, ul.  Adamowicza 4, 05-530 Góra Kalwaria, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów, a także obsługa zwrotów i reklamacji.

DRIZ – funkcjonujący w ramach Magazynu Dział Reklamacji i Zwrotów obsługujący reklamacje, oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz oświadczenia o zwrocie produktu po upływie terminu na odstąpienie od umowy. Przesyłki kierowane do DRIZ powinny być adresowane na wskazany powyżej adres Magazynu oraz zawierać adnotacje „DRIZ”.

BLOOZIE – spółka pod firmą SELLUP sp. z o.o. siedzibą w Górze Kalwarii, pod adresem ul. Adamowicza 4, 05-530 Góra Kalwaria, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000923027, kapitał zakładowy 5 000 PLN, NIP 1231500973).

Sklep Internetowy bloozie.pl – prowadzony przez Spółkę Sklep Internetowy, dostępny pod domeną internetową www.bloozie.pl

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego bloozie.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający ze Spółką umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego bloozie.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). Przez Konsumenta rozumie się także Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą ze Spółką za pośrednictwem Sklepu Internetowego bloozie.pl umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego Klienta, w sytuacji, gdy taka umowa nie posiada dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności gospodarczej.

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym bloozie.pl, w tym w szczególności zdjęcia, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego bloozie.pl, zapytania do eksperta.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego bloozie.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym bloozie.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Biuro Obsługi Klienta, BOK lub Centrum Obsługi Klienta, COK – Centrum Obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu +48 508 010 534, adresem mailowym kontakt@bloozie.pl 

Punkt Odbioru/Paczkomaty – Paczkomaty obsługiwane przez InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, lub DPD pickup DPD Polska Sp. z o.o.

Firma Kurierska – kurier DPD Polska Sp. z o.o.

Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 roku pozycja 287 z późn. zm).

Produkt – towar w rozumieniu art. 2 pkt 4a Ustawy sprzedawany przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu Internetowego bloozie.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego bloozie.pl, składania zamówień na Produkty dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Umowy sprzedaży zawierane w Sklepie Internetowym bloozie.pl są umowami zawartymi na odległość w rozumieniu art. 2 pkt. 1 
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego boozie.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. komputer lub podobne urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego bloozie.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego bloozie.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego bloozie.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego bloozie.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego bloozie.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego bloozie.pl oraz składanie zamówień przez Klienta na Produkty nie wymaga rejestracji 
 6. Ze Spółką można kontaktować się poprzez Centrum Obsługi Klienta, przy użyciu danych kontaktowych wskazanych we wstępie niniejszego Regulaminu.  

 

§2 Informacje o produktach

 1. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego bloozie.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny Produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego bloozie.pl:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Produktu, a także od wartości oraz wielkości zamówienia. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie będą przez Spółkę świadczone i zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje w Sklepie Internetowym bloozie.pl nie łączą się z innymi promocjami (w tym kodami, kuponami i kartami rabatowymi, wyprzedażą ani przecenami) chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

§3 Warunki realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego bloozie.pl  jako Klient niezarejestrowany 
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny), przy czym w razie chęci zakupu kilku Produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych Produktów;
  2. po zakończeniu procesu wyboru Produktów przejść do „Koszyka”, a następnie:
   1. wybrać sposób dostarczenia Produktu, oraz, o ile wybrany sposób dostarczenia Produktu tego wymaga, rodzaj przesyłki
   2. w przypadku, gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Punkcie Odbioru – wybrać z listy Punkt Odbioru, w którym zamówienie zostanie odebrane; W przypadku wybrania dostawy z odbiorem w Punkcie Odbioru wymagane jest by Klient dodatkowo podał numer telefonu przy pomocy, którego przekazana zostanie informacja o gotowości przesyłki do odbioru oraz kod odbioru.
   3. w przypadku, gdy zamówienie zostanie dostarczone za pośrednictwem Firmy Kurierskiej: wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy przez Firmę Kurierską wymagane jest by Klient dodatkowo podał numer telefonu do kontaktu z kurierem;
   4. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia;
   5. kliknąć przycisk „Zamów i zapłać” lub analogiczny;

 

 1. W przypadku płatności z góry należy także opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.
 2. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru oraz od rozmiarów zamówionych produktów:
  1. na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu – Firmą Kurierską, w sytuacji gdy Klient wybrał taką formę dostawy;
  2. do wskazanego przez Klienta Punktu Odbioru – w takim przypadku odbiór przedmiotu zamówienia następuje w wybranym przez Klienta Punkcie Odbioru.
 3. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia co najmniej 2 Produkty, zamówienie może zostać podzielone przez Spółkę na co najmniej 2 (dwie) części (zwane dalej „Paczkami”). O podziale zamówienia na Paczki Klient zostanie poinformowany w wiadomości zawierającej potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia, przy czym informacja ta nie powoduje zwiększenia kosztów dostawy zamawianych Produktów.
 4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu lub Produktów. Złożenie zamówienia następuje w momencie wciśnięcia przez Klienta przycisku „Złóż zamówienie i zapłać”.
 5. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w trakcie składania zamówienia lub, w przypadku Klientów zarejestrowanych, wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta. Następnie, jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej.
 6. 9. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
  1. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia płatnego przy odbiorze;
  2. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;
  3. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego do Punktu Odbioru.
 7. W przypadku braku w Magazynie zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup zamówionego Produktu od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail
 8. Klient składając zamówienie i wybierając dostawę realizowaną przez Firmę Kurierską powinien podać dokładny adres pod który zamówienie to ma zostać dostarczone. Podanie przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu może spowodować opóźnienie lub uniemożliwić dostarczenie przedmiotu zamówienia.
 9. W komunikacji z Klientem (np. w wysyłanych przez Spółkę wiadomościach z potwierdzeniem otrzymania zamówienia oraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji) jako wartość zamówienia wskazana będzie wartość zamawianych Produktów oraz koszty dostawy (zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy), a także koszty innych, dodatkowych usług zamawianych przez Klienta (o ile Spółka będzie oferować takie dodatkowe usługi, a Klient je zamówi). Wartość zamówienia wskazywać będzie całkowite koszty, które Klient zobowiązany będzie ponieść.

§4 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie na terenie Polski za pośrednictwem jednej z Firm Kurierskich.
 2. Zapłaty za zamówienie należy dokonać przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem, kartą płatniczą lub przy pomocy systemu płatności mobilnych BLIK – w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę.
 3. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. 
 4. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą, Kartą Podarunkową, BLIKiem i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayU (PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.), na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.
 5. Zarejestrowany (zalogowany) Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od bloozie.pl lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich klientów, upoważniającego do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym bloozie.pl
 6. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, przecenami bądź wyprzedażami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

§5 Wystawianie i doręczanie faktur

Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez bloozie.pl faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji, w skutek aktualizacji danych w koncie Klienta lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.

§6 Czas realizacji zamówień

 1. Zamówienia w sklepie internetowym bloozie.pl sa realizowany w ciągu 1-3 dni roboczych z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy,
 2. Klient powinien podać prawidłowe i dokładne dane do dostawy. Podanie przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy może spowodować wydłużenie czasu dostawy lub brak dostawy.
 3. Firmy Kurierskie oraz firmy obsługujące Punkty Odbioru za pośrednictwem których dostawa może być realizowana posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usługi dostawy (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji dotyczących dostawy, czasu i sposobu zgłaszania ewentualnych uszkodzeń przesyłki i innych istotnych kwestii) – szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronach firm realizujących dostawę prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami przed wyborem sposobu dostawy.

§7 Warunki reklamacji

 1. Spółka odpowiada za zgodność świadczenia z umową, w tym w szczególności Spółka jest odpowiedzialna wobec Konsumenta w razie braku zgodności dostarczonego mu o Produktu z umową (rękojmia) na zasadach określonych w Ustawie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie określonym w art. 43b) ust. 2 lub ust. 3 Ustawy, jeżeli Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych tamże oraz, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak tej cechy.
 2. Spółka odpowiada za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia Konsumentowi i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia jest dłuższy.
 3. Spółka w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego udzieli odpowiedzi na reklamację Konsumenta.
 4. 4. W celu wykonania uprawnień związanych z niezgodnością świadczenia Spółki z umową Konsument powinien zgłosić Spółce, który Produkt ,Produkty lub świadczenie jest niezgodne z umową, przedstawić dowód zakupu reklamowanego Produktu (Produktów) od Spółki, opisać na czym niezgodność polega (dołączają w miarę możliwości dokumentację zdjęciową) oraz sprecyzować, z którego przewidzianego Ustawą uprawnienia Konsument korzysta.  Reklamację należy przesłać emailowo pod wskazany adrse: kontakt@bloozie.pl
 5. W sytuacji, w której Spółka odpowiada za niezgodność Produktu z umową, Spółka rozstrzygając reklamacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rękojmi oraz biorąc pod uwagę żądania Konsumenta wymieni lub naprawi ten Produkt. . W sytuacji, w której Spółka odpowiada za niezgodność świadczenia (usługi) z umową, Spółka rozstrzygając reklamacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami doprowadzenia do jej zgodności z umową.
 6. W sytuacjach określonych Ustawą, to jest, w razie zaistnienia niezgodności świadczenia Spółki z umową, za którą Spółka ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych Ustawą oraz:
  1. Odmowy przez Spółkę doprowadzenia Produktu lub usługi do zgodności z umową ze względu na to, że zarówno naprawa jak i wymiana Produktu (bądź doprowadzenie usługi do zgodności z umową) są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów; lub
  2. Nie doprowadzenia przez Spółkę do zgodności Produktu z umową poprzez jego naprawę lub wymianę (bądź nie doprowadzenie usługi do zgodności z umową); lub
  3. Dalszego występowania braku zgodności Produktu lub usługi z umową, pomimo, że Spółka próbowała doprowadzić Produkt lub usługę do zgodności z umową; lub
  4. Gdy, brak zgodności Produktu lub usługi z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy; lub
  5. Gdy, z oświadczenia Spółki lub okoliczności wyraźnie wynika, że Spółka nie doprowadzi Produkt lub usługi do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta
 7. jeżeli Konsument złoży Spółce oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy Spółka zwróci Klientowi należność zgodnie z Ustawą.
 8. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów kodeksu cywilnego, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient nie będący Konsumentem zapłacił Spółce za nabycie danego Produktu.
 9. 8. Działając na podstawie art. 14 ust 1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) uprzejmie informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR). Informujemy, iż dla konsumentów w Polsce dostępne są następujące, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: za pomocą miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 10. Ze względu na fakt, że przedmiotem działalności Spółki nie jest świadczenie usług przechowania towarów, Spółka wskazuje, że jej intencją nie jest przechowywanie Produktów nieodebranych przez Klientów po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego przez czas przekraczający 3 miesiące. Uprzejmie prosimy o odbiór przesyłek zawierających Produkty zwracane przez Spółkę po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego oraz o odpowiedzi na zapytania Spółki mające na celu ustalenie zasad zwrotu takich Produktów (to jest czasu dostawy, adresu dostawy).

§8 Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Spółkę są objęte 24 miesięczną gwarancją. 
 2. i, Klient może reklamować Produkt korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji lub z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi

§9 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu);
  2. od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
  3. od daty zawarcia umowy – w razie umów innych niż umowa , w wykonaniu której Spółka wydaje rzecz, będąc zobowiązaną do przeniesienia jej własności (tj. umów innych niż sprzedaży produktów).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 Ustawy):
  1. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania zgody;
  14. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.
 3. Odstąpienie od umowy zgodnie z § 9 ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w § 9 ust. 1 powyżej. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem
 4. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu, którego odstąpienie dotyczy. 
 5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania. Spółka nie jest zobowiązana zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z faktu wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę. Kwota zwrotu kosztów dostarczenia rzeczy do Klienta określana będzie przez Spółkę w procesie realizacji przez Klienta prawa odstąpienia od umowy jako „zwrot za transport”.
 6. W przypadku, gdy oświadczenie o odstąpieniu dotyczy umowy o dostarczanie treści cyfrowych albo umowy o świadczenie usługi cyfrowej Spółka od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę, z wyjątkiem treści, które:
  1. są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy
  2. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Spółkę;
  3. zostały połączone przez Spółkę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków lub
  4. zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 7. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 6 pkt a), b) lub c), Spółka na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Spółkę.
 8. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Spółki nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Spółki, w rozsądnym terminie i w powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 9. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Spółce produkt lub produkty których dotyczy odstąpienie , niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. W celu dokonania zwrotu prosimy: po odebraniu przesyłki – odesłać taki produkt lub produkty do Bloozie – dział zwrotów i reklamacji, ul Adamowicza 4, 05-530 Góra Kalwaria

§11 Zwrot należności Klientom

 1. Spółka dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  1. wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy określonego w § 9;
  2. nieodebrania przez Klienta zamówionego produktu lub produktów;
  3. odstąpienia przez Konsumenta od umowy lub obniżenia ceny produktu w wyniku postępowania reklamacyjnego;
  4. wykonania przez Klienta prawa zwrotu zakupionego produktu na zasadach określonych w § 9.
 2. W przypadku o którym mowa w § 9 ust 1 a) oraz w razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 ust 1 c) Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Zwrot środków realizowany jest za pomocą takiej samej metody jak płatność za zamówienie (dotyczy płatności, PayU, BLIK) lub przelew na numer konta bankowego podany w odstąpieniu od umowy.

§12 Dane osobowe

 1. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności bloozie.pl.
 2. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne. W sytuacji podania przez Klienta danych innych osób (np. jako odbiorców zamówienia) Klient oświadcza i zapewnia, że posiada podstawę dla podania takich danych (np. osoba taka wyraziła stosowną zgodę), że poinformował taką osobę o przekazaniu jej danych Spółce oraz o zasadach przetwarzania przez Spółkę danych osobowych określonych w Polityce Prywatności bloozie.pl.

§13 Przesyłanie informacji handlowych

 1. Dane osobowe, które Klient powierza Spółce rejestrując się jako odbiorca newslettera na stronie internetowej bloozie.pl, tj. adres poczty elektronicznej Klienta, przetwarzane są w celu dostarczania newslettera. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Polityce Prywatności.
 2. Klient może w dowolnym momencie cofnąć wyrażone przez siebie zgody.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego bloozie.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego bloozie.pl były na najwyższym poziomie i bez przerwy, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego bloozie.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego bloozie.pl
 3. Przypominamy, iż mogą zdarzyć się sytuacje, w których administratorzy serwerów pocztowych mogą zablokować przesyłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, a także iż oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta może spowodować usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail. W razie problemów z otrzymywaniem informacji przesyłanych ze Sklepu Internetowego bloozie.pl rekomendujemy weryfikacje ustawień określonych przez administratorów serwerów pocztowych oraz ustawień określonych za pomocą zainstalowanego oprogramowania.
 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
 5. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego bloozie.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej
 6. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, takich jak zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego bloozie.pl, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego bloozie.pl  zmienionego regulaminu. Zmiany regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów, co w szczególności oznacza, iż zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.